Vedtægter

Vedtægter af 2014
for Foreningen Ravnebjerg Forsamlingshus.
Ravnebjerggyden 95
5491 Blommenslyst
www.ravnebjergforsamlingshus.dk

§ 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er ” Ravnebjerg Forsamlingshus”. Hjemstedet er Ravnebjerg hjemmehørende i Odense kommune. Foreningens adresse Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst.
§ 2. Formål: Foreningens formål er at drive og opretholde Ravnebjerg Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted for fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem beboerne og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforening.
§ 3: Medlemmer: Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et medlemsbevis eller som har købt et andelsbevis under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser, og tidligere udstedte beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/ andelsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde. Det årskontingent, som generalforsamlingen fastsætter, vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.
§ 4. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel på e mail eller brev til medlemmerne. Samt opslag på foreningens hjemmeside
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 4 dage før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1) Valg af dirigent (evt. stemmetællere)
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4) Orientering om kommende års budget
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af årlig kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Op til 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
2 revisorer for 1 år 1 revisorsuppleant for 1 år.
8) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.
§ 5. Bestyrelsen: Inden for rammerne af: a) gældende retstilstand b) disse vedtægter c) generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen. Bestyrelsen fastsætter lejen af lokalerne og forestår udlejningen samt påser, at udlejningen sker inden for de rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandvedtægter eller husets formål.

§ 6: Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen kan bestå af mellem 5 og 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og er på valg i skiftevis lige og ulige år, jvf.§ 4. Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemme flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen fordeler opgaver imellem sig. Formanden kan ved medlemmers fravær indkalde suppleanter. I øvrigt har suppleanter møderet, men ikke mødepligt ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede inkl. suppleanter. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.
6a. Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde en person uden for bestyrelsen/foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person der vælges til at varetage kasserer funktionen skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret hvis personen ikke er medlem af foreningen.
§ 7: Økonomi, regnskab og revision: Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen og underskrives af formand og kasserer foruden de to revisorer inden udsendelse til medlemmerne. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andels-selskabsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.
§ 8: Tegning: Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og/ eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.
§ 9: Hæftelse: Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtaget i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligst ansvarspådragende.
§ 10: Medlemskab, rettigheder og pligter: Bestyrelsen fører protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev sendt til et medlems sidst oplyste/ kendte adresse returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald eller ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning fra dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt generalforsamlingen. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.
§ 11:Vedtægtsændringer: En generalforsamling kan behandle forslag om vedtægtsændringer, hvis medlemmerne indkaldes mindst 8 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændringer, som udsendes sammen med de hidtidige vedtægter til sammenligning. Ændringen kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nej- stemmer.
§ 12: Foreningens opløsning: Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysning om situationen. Viser der sig ingen løsning mulig, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en endelig opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.
§ 13: Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning: Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lign. almennyttigt lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.
§ 14: Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt. Med denne nye vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessantselskab, andelsselskab eller AMBA-selskab, indtræder Foreningen Ravnebjerg Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab ” Andelsselskabet Ravnebjerg Forsamlingshus” herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v.ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.
Således vedtaget på generalforsamling
d. 21. marts 2012
Og ændret på generalforsamling d. 19. marts 2014 samt 13. marts 2019